La igualtat i la cura formen part dels valors intrínsecs de l’ICIP i la perspectiva de gènere és una eina transversal per orientar l’actuació de la institució, en les diferents línies de treball. És per aquest motiu que l’ICIP s’ha volgut dotar del seu primer Pla d’Igualtat de Gènere, elaborat de forma participativa amb les quinze persones que configuren l’equip humà.

El pla tindrà vigència fins al 2025 i neix amb els següents objectius:

■ Garantir la igualtat d’oportunitats efectiva entre els treballadors i les treballadores de l’ICIP;
■ Promoure la integració de la perspectiva de gènere a la cultura i gestió organitzativa de l’ICIP;
■ Promoure els valors de la igualtat de gènere, la inclusió i el respecte a la pluralitat entre la plantilla i amb les empreses i persones externes amb qui treballa l’ICIP.

Metolodogia emprada

L’elaboració del Pla d’Igualtat de l’ICIP s’ha dut a terme seguint la metodologia que es proposa des de la Direcció General d’Igualtat del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte la normativa vigent a nivell estatal i autonòmic.

El pla s’ha elaborat a partir de la diagnosi realitzada entre els mesos d’octubre de 2020 i febrer 2021, i tenint en compte la normativa vigent pel que fa a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral i plans d’igualtat. Inclou un total de 32 mesures, de 10 àmbits temàtics.

Per al desenvolupament del pla, s’ha constituït una comissió negociadora integrada per un representant de la institució, el representant de les persones treballadores i dos membres addicionals, amb funcions de secretaria i coordinació i expertes en temes d’igualtat.

El Pla d’Igualtat de Gènere de l’ICIP és aplicable a qualsevol persona que presti serveis a l’ICIP; inclou les persones treballadores, sigui quin sigui el seu vincle amb l’entitat, les persones que conformen la Junta de Govern, els i les estudiants que estiguin realitzant estades de pràctiques a la institució i també les terceres persones que prestin serveis a l’ICIP, ja sigui mitjançant un contracte del que en són adjudicatàries o mitjançant l’empresa a la qual hi estan vinculades.

Compartir