Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si a l’ICIP estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important. En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com es poden exercir els drets?

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud en suport paper a l’ICIP (C. Tapineria, 10, 3a planta, 08002 Barcelona) o, en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Formulari d'exercici de drets

Si el vostre navegador no us permet obrir el pdf en la mateixa finestra del navegador, heu de descarregar el document al vostre ordinador i obrir-lo amb el programa Adobe Crobat.

Última actualització: 22/06/2021