Informació detallada dels tractaments

Per cadascun dels tractaments de l’ICIP es mostra la informació següent: 

 • Qui és responsable del tractament de les dades
 • Amb quina finalitat es tracten les dades
 • Durant quant de temps es conserven les dades
 • Quina és la legitimació per al tractament de les dades
 • A quins destinataris es poden comunicar les dades
 • Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
 • Quines són les vies de reclamació

Recursos humans

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

La gestió dels recursos humans de l’ICIP

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.  Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu.

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

Exercici de poders públics d’acord amb el títol 5è del Text únc dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria  de funció pública, aprovat mitjançant el  Decret legislatiu, 1/1997, de 31 d’octubre.

 

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Estudiants en període de pràctiques universitàries

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

La gestió dels/de les estudiants en període de pràctiques universitàries.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu.

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

Exercici de poders públics d’acord amb el Títol 5è del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu, 1/1997, de 31 d’octubre.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Selecció de personal

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Gestionar els processos selectius convocats per l’ICIP.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

Exercici de poders públics d’acord amb el Títol 5è del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu, 1/1997, de 31 d’octubre.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Biblioteca

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Gestionar el servei de prèstecs de la biblioteca

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Registre d'entrada i sortida

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Gestionar les entrades i les sortides de documents presentats a l’ICIP.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

Exercici de poders públics d’acord amb el Títol 5è del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu, 1/1997, de 31 d’octubre.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Gestió economicofinancera

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Efectuar la gestió economicofinancera de l’ICIP.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

Missió realitzada en interès públic d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Premis i subvencions

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Concedir i gestionar els premis i subvencions que de l’ICIPA.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

Missió realitzada en interès públic d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Publicacions periòdiques

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Gestionar la programació d’activitats de difusió (actes, tertúlies, conferències), així com les relacions institucionals

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Relacions de l'entitat i difusió

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Gestionar la programació d’activitats de difusió (actes, tertúlies, conferències), així com les relacions institucionals

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Espais de cohesió ciutadana

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’ICIP amb domicili a Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Correu electrònic: icip@icip.cat

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Gestionar la programació d’activitats de difusió (actes, tertúlies, conferències), així com les relacions institucionals

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu. 

Quina és la legitimació pel tractament de dades?

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades?

Les dades es comunicaran a altres òrgans de l’Administració pública, als Organismes de la Seguretat Social, Administracions públiques amb competència en la matèria, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament i els serveis TIC.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Seu electrònica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
Última actualització: 17/09/2021