La valoració de la convivència a Catalunya i al municipi/barri es manté en una nota superior al 6 sobre 10 però augmenta considerablement la percepció que hi ha bastants o molts problemes en l’entorn més proper, sobretot relacionats amb l’incivisme. Així ho constata l’Enquesta ICIP 2022 “Convivència i cohesió a Catalunya”, que també esbossa una societat compromesa amb els drets humans i amb el diàleg, que rebutja l’ús de la violència per a defensar el país o les idees i que valora positivament la multiculturalitat.

En el context de la guerra a Ucraïna, l’enquesta –realitzada l’octubre de 2022- també indica que la societat catalana es mostra oberta a l’acollida de persones refugiades i crítica amb l’augment de la despesa militar.

Aquesta és la quarta mostra que publica l’ICIP sobre les percepcions i actituds de la convivència a Catalunya i la tercera que inclou un enfocament sobre la polarització ideològica i emocional, de manera que el sondeig actual inclou dades comparatives dels darrers quatre anys. En aquest sentit, l’Enquesta ICIP 2022 constata que el conflicte polític a Catalunya continua sent la qüestió que més polaritza la ciutadania, seguit de la llengua, que passa del cinquè al segon lloc.

“L’enquesta es relaciona molt directament amb dos grans temes de l’actualitat política: per una banda, malgrat la reducció de la crispació entorn al debat independentista, la polarització es manté. I, de l’altra, la ciutadania té una percepció de seguretat diferent a l’OTAN i el govern espanyol, ja que considera l’increment de la despesa militar com un elevat factor de risc per a la seguretat”, afirma el director de l’ICIP, Kristian Herbolzheimer.

Convivència i confiança social

La ciutadania valora en un 6,3 sobre 10 la percepció de la convivència a Catalunya i en un 6,6 al municipi/barri, un nivell estable respecte l’Enquesta ICIP 2021 amb una variació d’una dècima, i lleugerament inferior als sondejos dels anys 2020 i 2018, quan vorejava o fins i tot superava el 7 sobre 10.

L’incivisme es percep, amb diferència, com el principal problema de convivència en l’entorn
més proper
. Un 74% de les persones enquestades detecten molts o bastants problemes d’incivisme al municipi/barri, una xifra que ha augmentat considerablement respecte fa quatre anys, quan se situava al 46%. Seguit de l’incivisme, se situen a molta distància la mala integració de les persones migrades (47%), la delinqüència (45%) i la inseguretat (44%). La percepció que hi ha molts o bastants problemes de convivència és més alta en les ciutats grans, de més de 100.000 habitants.

En quant als indicadors de confiança, l’enquesta constata que la ciutadania tendeix a confiar en la resta de la gent, amb una valoració mitjana de 5,2 sobre 10. És un nivell per sobre de la mitjana europea, si bé ha crescut el percentatge de persones que desconfien molt dels altres, fins a arribar al 21,5%, el doble que l’any 2020.

Cohesió

En aquesta ocasió, l’Enquesta ICIP es fixa en el grau de cohesió de la societat catalana a través de diferents indicadors: la valoració de la immigració, la comoditat cap a diferents col·lectius en risc de vulnerabilitat i el respecte pels drets humans.

En relació a la immigració, una majoria de la població (64%) considera que conviure amb persones de diferents contextos enriqueix la societat. Amb tot, un 24% es mostra bastant o molt d’acord que Catalunya s’ha convertit en un lloc pitjor per viure per culpa de la immigració, un 28% creu que és millor pel país si tothom comparteix cultura i tradicions, i un terç de les persones enquestades perceben que la seva cultura o forma de vida estan amenaçades.

Pel què fa la comoditat respecte diferents col·lectius, Catalunya se situa entre els països capdavanters, a nivell europeu, en quant a tolerància vers les persones refugiades, homosexuals i bisexuals i, en menor mesura, transsexuals. Amb tot, un 20% afirma no sentir-se còmode amb les persones transsexuals.

Per últim, gairebé el 90% de les persones enquestades consideren que els drets humans són importants per crear una societat justa i que les institucions han de treballar per tal de garantir-los. Quan es pregunta sobre la situació a Catalunya, un 43% de les persones enquestades creu s’hi vulneren els drets humans, mentre que un 21% considera que no hi ha vulneracions.

Polarització ideològica i emocional

L’Enquesta ICIP 2022 també analitza la percepció de polarització de la societat catalana, un indicador que es manté al mateix nivell que els darrers sondejos. Es manté la percepció que els partits polítics i els mitjans de comunicació estan més polaritzats que la societat en general. Sobre els temes de debat analitzats, el Procés independentista continua sent la qüestió que més polaritza la ciutadania de Catalunya i augmenta la polarització en relació a la llengua, que passa del cinquè al segon lloc, en comparació amb les dades de 2020.

Si ens fixem en la polarització emocional, és a dir, en els sentiments que percep la gent vers qui pensa de manera diferent, el respecte predomina d’entre totes les emocions, seguit de la impotència, amb uns valors que es mantenen estables. La tristesa i la por vers les persones que pensen diferent augmenten una mica, i baixa la confiança.

L’enquesta també revela una actitud favorable al diàleg vers les persones que pensen diferent: el 68% de les persones enquestades està d’acord o molt d’acord en que s’ha de fer l’esforç de parlar
amb tothom, independentment de les seves idees.

Percepció de riscos i amenaces

L’enquesta també esbossa una societat conscienciada amb els valors de la justícia social i global. Una societat que percep com a riscos, per aquest ordre, les crisis econòmiques, el mal funcionament de la democràcia, el canvi climàtic, la desinformació, l’augment de la desigualtat i l’augment de l’extrema dreta. En el cas de l’extrema dreta, gairebé un 40% de la població el situa com a risc màxim.

En el context de la guerra a Ucraïna, la població també identifica com a riscos per a la pròpia seguretat la influència de Rússia al món i l’increment de la despesa militar. La meitat de la població creu que l’increment de pressupost militar presenta un risc alt o molt alt per a la seva seguretat, i el 62% de la població creu que el govern espanyol destina massa diners a la partida de defensa.

Com a anàlisi conjuntural en el context de la invasió russa a Ucraïna, la mostra recull la percepció sobre l’acollida de persones refugiades. Hi ha una actitud favorable a acollir i ajudar les persones d’Ucraïna i de Síria, amb més predisposició respecte les ucraïneses, però també hi ha un 18% de la població que considera que la presència, a Catalunya, de persones procedents de Síria augmenta el risc de terrorisme.

Per últim, la mostra dedica un capítol a avaluar la predisposició de la ciutadania a utilitzar la violència. Aquesta és minoritària en els supòsits de defensar el país o les idees (15%) i el medi ambient (16%), i en canvi, és major en el supòsit de defensar la família (64%).

Metodologia emprada

L’Enquesta ICIP 2022 es va realitzar entre el 17 i el 24 d’octubre de 2022 en base a de 2.047 entrevistes, de forma online, a persones residents a Catalunya majors de 18 anys, amb un marge d’error del 2,17%. És una mostra amb quotes creuades per sexe, grups d’edat (en trams de deu anys) i demarcacions (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Es tracta de la quarta enquesta que publica l’ICIP sobre la percepció de la convivència a Catalunya i la tercera que avalua el grau de polarització. Anteriorment l’ICIP ha publicat els sondejos “Polarització i convivència a Espanya 2021. El paper dels territoris” (ICIP i EsadeEcPol), “Convivència i polarització a Catalunya. Enquesta ICIP 2020” i “Percepció de la població sobre la convivència i la seguretat a Catalunya. Enquesta ICIP 2018”.

Compartir