L’Informe ICIP El tractament de la seguretat a les universitats públiques. Estudi exploratori sobre l’anàlisi teòrica i pràctica de la seguretat als estudis de grau universitari i màsters de Catalunya analitza els plans docents de grau i màster que actualment inclouen el desplegament de la seguretat a les assignatures i pràctiques professionals.

La recerca ha estat impulsada des de l’àrea “Alternatives de seguretat” de l’ICIP i realitzada per un grup d’investigadors de diferents universitats: Cristina Güerri, José María López, Juan José Medina, Albert Pedrosa i Cristina Sobrino. El  treball conclou que hi ha un ampli marge d’oportunitat per fomentar estructuralment una noció de seguretat més pràctica i menys abstracta, i més àmplia alhora que inclusiva. L’àmbit de la seguretat es troba en constant evolució i, malgrat els evidents esforços del personal docent que incorpora diferents visions i pràctiques en les assignatures, el desenvolupament dels plans d’estudi resulta limitat i poc adaptatiu.

L’informe neix des del compromís per teixir aliances entre ciutadania, administració i acadèmia, i amb la creença que les universitats tenen un paper clau en la formació de futurs professionals que, de manera més directa o indirecta, treballaran en l’àmbit de la seguretat.